☰ เมนู E-SERVICE
×
สืบค้นข้อมูลเดิม AMSS++
   - AMSS++ 2566 สพป.นพ.1   - AMSS++ 2565 สพป.นพ.1   - AMSS++ 2564 สพป.นพ.1
ข้อมูลสารสนเทศ
   - ติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1   - ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
คณะผู้จัดทำ
สพป.นครพนม เขต 1 พ.ศ. 2566
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
Education Area Management Support System


หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน